សមាជ គសជ អឺរ៉ុប / Congrès de CNRP-Europe / Assembly of CNRP-Europe .

ជំរាបសួរ,

ដូចដែលថ្នាក់ដឹកនាំ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅប្រទេសមួយចំនួន ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
បានឯកភាពគ្នា និងរៀបចំគំរោងរួចមក យើងខ្ញុំសូមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់
មេត្តាទទួលនូវឯកសារ ផ្សេងៗដែលផ្ញើភ្ជាប់ជាមួយសារនេះ ទាក់ទងទៅនឹង សមាជ របស់
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប ដើម្បីរៀបចំរចនាសម័ន្ធ ការិយាល័យទំនាក់ទំនង ប្រចាំ

ទ្វីបអឺរ៉ុប ។

ឯកសារទាំងនោះរួមមាន ៖
១ – បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ការិយាល័យទំនាក់ទំនង ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប
២ – លិខិតអញ្ជើញចូលរួមសមាជ
៣ – លិខិតបេក្ខភាព
៤ – លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់មេត្តាជួយចាត់ចែងឲ្យបានល្អ ដើម្បីឲ្យអង្គសមាជ
យើងទទួលបានជោគជ័យត្រចះត្រចង់ ។
សូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករ ។
ជំរាបលា,
ការិយាល័យទំនាក់ទំនង ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប
——–
Chumreabsuor,
Comme tous les dirigeants du CNRP dans certains pays d’Europe ont préparé le projet
et ont décidé en unanimité, nous vous prions de trouver les documents concernant le
congrès du CNRP-Europe en pièces jointes.
Ces documents sont :
1 – Règlement intérieur du Bureau de CNRP-Europe
2 – Invitation au congrès
3 – Lettre de candidature
4 – Lettre de pouvoir
Prière de faire les nécessaires pour que ce congrès soit accompli avec un grand
succès. Venez nous joindre le maximum possible.
Chumreablea,
Bureau des Relations du CNRP-Europe
———
Chumreabsuor,
Like all leaders of CNRP in some European countries have prepared the project and decided unanimously, please find the documents of CNRP-Europe’s Congress in the attachments.
These documents are:
1 – Rules of Procedure of the Relations Office of CNRP-Europe
2 – Invitation to Congress
3 – Letter of candidacy
4 – Letter of power
Please make the necessary for this Congress to be done with great success.
Come to join us!
 
Chumreablea,
Relations Office of CNRP-Europe

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

តំណាងការិយាល័យទំនាក់ទំនងប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប ៖ លោក សេង ហ៊ល +៣៣ ៦៣៤៣៣២២៥០ និង លោក ថៃ មករា +៣៣ ៦៣២៥៨១២៨៧

អ្នកសំរបសំរួលមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិ-អឺរ៉ុប ៖ លោក សួន ណារិទ្ធ +៣៣ ៦១៥៥២៩១៩៩

គេហទំព័រ ៖ http://www.cnrp.eu

១. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង-អឺរ៉ុប

2014-05​-04-បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង-អឺរ៉ុប

២. លិខិតបេក្ខភាព

2014-05​-04-លិខិតបេក្ខភាព

៣. លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ

2014-05​-04-លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ

៤. លិខិតអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុប

2014-05​-04-លិខិតអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុប