សម្រែកនិងទឹកភ្នែកឣ្នករងគ្រោះ មកពីខេត្តក្រចេះ៕ Cris et larmes des victimes de Kratie. Cries and tears of victims from Kratie.

ដើម្បីយុត្តិធម៌ ក្រោយការដុតបំផ្លាញ និងបណ្តេញពីលំនៅដ្ឋាន ដោយក្រុមហ៌ុនយួន។ នាងខ្ញំុយល់ឃើញថា រដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យ លើបញ្ហាជីវភាពរស់នៅ និងផ្តល់ដីឨ្យសមស្របដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីជាមុនសិន ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។មុននិងយកដីរាប់­សែន លានហិចតារ ធ្វើសម្បទាសេដ្ឋកិច្ច ឨ្យក្រុមហ៌ុនវិនិយោកបរទេសទាំងនោះ៕

 សម្រែកនិងទឹកភ្នែកឣ្នករងគ្រោះ មកពីខេត្តក្រចេះ៕

Cris et larmes des victimes de Kratie.

Cries and tears of victims from Kratie.