សារជូនចំពោះ ជនរងគ្រោះ រឿងដីធ្លី មកពីខេត្តក្រចេះ ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅ វត្តសាមគ្គីរង្សី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ Message to victims of land grabbing from Kratie province who are currently staying at Wat Samakki Raingsey (a pagoda) in Phnom Penh.

សារជូនចំពោះ ជនរងគ្រោះ រឿងដីធ្លី មកពីខេត្តក្រចេះ ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅ វត្តសាមគ្គីរង្សី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។
Message to victims of land grabbing from Kratie province who are currently staying at Wat Samakki Raingsey (a pagoda) in Phnom Penh.