នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ នេះ លោកស្រី មូរ សុខហួរ ធ្វើជាវគ្មិននៅក្នុងពិធីស្ត្រីចូលរួម នយោបាយនៅសកលវិទ្យាល័យ Mount Holyoke 50, College St, South Hadley, MA 01075, United States ។

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ នេះ លោកស្រី មូរ សុខហួរ ធ្វើជាវគ្មិននៅក្នុងពិធីស្ត្រីចូល រួមនយោបាយនៅសកលវិទ្យាល័យ ។

Mount Holyoke 50, College St, South Hadley, MA 01075, United States.