ពិធីជប់លៀងជូនលោក វ៉ន ពៅ និងសហការីរបស់គាត់ទាំង២៤រូប នៅគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ។ With the newly-released political prisoners.

ខ្ញុំ បានចូលរួមពិធីសូត្រមន្ត រំដោះគ្រោះដល់ ជនរងគ្រោះទាំង ២៥ នាក់ ដែលទើបតែបានដោះលែង ពីពន្ធនាគារ នៅគេហដ្ឋានលោក កឹម សុខា។
I was this afternoon at Kem Sokha’s countryside house to greet newly-released union leader Vorn Peuv and 22 striking garment factory workers who were arrested on 3 January 2014.