លិខិតផ្ញើជូនលោកប្រធានកាកបាទ ក្រហមអន្តរជាតិដើម្បីជម្រាបគាត់ថា កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមិនយកចិត្ត ទុកដាក់ចំពោះជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុក។ Lettre à Monsieur Peter Maurer, Président du CICR. Complaint to the International Red Cross in Geneva about the Cambodian Red Cross’s negligence regarding internal refugees in Cambodia.

០៣ មិថុនា ២០១៤ / 03 June 2014

Complaint to the International Red Cross in Geneva about the Cambodian Red Cross’s negligence regarding internal refugees in Cambodia.

ខ្ញុំ បានសរសេរលិខិតនេះ ផ្ញើជូនលោកប្រធាន កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ដើម្បីជម្រាបគាត់ថា កាកបាទក្រហមកម្ពុជា មិនយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុក ដែលបណ្តាលមកពីការរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់ប្រជារាស្ត្រ និងការប្រើហិង្សា មកលើប្រជារាស្ត្រ ពីសំណាក់អាជ្ញាធរ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

Phnom Penh, le 3 juin 2014

Monsieur Peter Maurer
Président du Comité International de la Croix Rouge (CICR)

19 Avenue de la paix
1202 Genève

SUISSE

ppo_phnompenh@cicr.org

Monsieur le Président,

Je me permets d’attirer votre attention sur la situation de centaines de milliers de Cambodgiens victimes de confiscations foncières et d’évictions brutales qui se déroulent actuellement et quotidiennement au Cambodge.

Ces évictions accompagnées de violences produisent de véritables réfugiés internes fuyant les brutalités des autorités de leur pays dont ils continuent à relever. Ce sont des familles entières de paysans pauvres, avec vieillards, femmes et enfants, arbitrairement chassés de leurs terres et de leurs demeures sur un fond de spéculation foncière, de déforestation et de mise du pays en coupe réglée par un des gouvernements les plus corrompus du monde. Comme tous les réfugiés, ces réfugiés internes du Cambodge se retrouvent sans abri, démunis de tout, sans stock de nourriture, sans soins médicaux. Ils sont obligés d’errer d’un endroit à l’autre et sont menacés de sévères représailles s’ils osent demander justice ou réparation.

La Croix Rouge Cambodgienne présidée par l’épouse du Premier Ministre, se désintéresse complètement du sort de ces réfugiés.

L’exemple le plus récent est fourni par le cas de quelque 300 familles de la province de Kratié dont  les forces gouvernementales ont brûlé les maisons le 2 mai dernier pour les chasser de leurs terres situées dans la commune de Khsem, district de Snuol, à environ 250 km au Nord-Est de Phnom Penh. Comme c’est souvent le cas, les terres de ces paysans pauvres sont transférées à une société privée qui vient d’obtenir une « concession » gouvernementale.

La semaine dernière, alors que ces 300 familles paysannes misérables étaient venues se réfugier dans une pagode à Phnom Penh, j’ai écrit à la Croix Rouge Cambodgienne pour demander des secours d’urgence. Malgré ma description d’une détresse humaine épouvantable, cette  Croix Rouge Cambodgienne m’a répondu par une fin de non-recevoir. Ignorant tout sens de l’urgence humanitaire, elle utilise des arguments administratifs et bureaucratiques pour me dire de conseiller aux 300 familles de retourner d’abord dans la province de Kratié d’où elles sont venues, pour y déposer une demande écrite d’aide, « comme le veut le règlement » (voir lettre officielle ci-joint en khmer). Faisant preuve de cynisme, elle fait semblant d’ignorer que ces 300 familles ont perdu tout moyen de subsistance dans leur province d’origine, leurs maisons et tous leurs biens ayant été détruits ou pillés par les « forces de l’ordre » qui risquent maintenant de les punir pour avoir osé aller les dénoncer à Phnom Penh.

La Croix Rouge Cambodgienne est aux antipodes de l’idéal d’Henri Dunant et de l’esprit du CICR qui recommande de « protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance ».

Le cas des 300 familles de la province de Kratié et la situation kafkaïenne à laquelle elles font face, ne sont qu’un exemple parmi des milliers d’autres.

Je vous remercie d’envisager toute mesure pouvant aider à soulager les souffrances des réfugiés internes du Cambodge.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

(Signature) 

Sam Rainsy
Président du CNRP

Cambodian-Red-Cross-Croix-Rouge-Cambodgienne_Page_1Cambodian-Red-Cross-Croix-Rouge-Cambodgienne_Page_2