ខ្ញុំគួរតែទៅកន្លែងណា? Où dois-je aller? Where should I go? 7 die in Cambodia after looking for money in well to collect 3,000 riel (75 cents).

លោក ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៏ថា « បានប៉ុណ្ណឹងហើយ ចង់បានប៉ុណ្ណាទៀត »

Mr. Hun Sen said “You’ve already got enough, What else do you want?”

ខ្ញុំគួរតែទៅកន្លែងណា?

dois-je aller?

Where should I go?

PHNOM PENH, Cambodia — Seven people died from a lack of oxygen after climbing down a well in Cambodia to retrieve about 75 cents, police and relatives said Sunday.The incident happened late Saturday in a remote area of the northwestern province of Siem Reap when an 11-year-old boy and six other people went into the well to collect 3,000 riel (75 cents). The boy’s older sister, Che Chhan, said their father had accidentally dropped the money when taking water.She said her 13-year-old sister and 15-year-old brother also died, as well as four of her neighbors.“My youngest brother thought the amount of money was huge for poor people like us,” Che Chhan said by phone.Police officer Muy Norn said the victims died due to a lack of oxygen at the bottom of the 5-meter (16-foot) -deep well.Cambodia is one of the world’s poorest countries.Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.