សម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនធ្វើម្ហូបខ្មែរ មានសៀវភៅមួយ ដ៏ល្បី សរសេរ ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំង។ Au Pays de la Pomme Cythère, de Mère en Fille, Authentiques Recettes Khmères. Khmer Cookbook Won Gourmand Awards for the “Best Asian Cuisine Cookbook”

សម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនធ្វើម្ហូបខ្មែរ មានសៀវភៅមួយ ដ៏ល្បី សរសេរ ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងដែលមាន« AMBARELLA CAMBODIAN CUISINE, Authentic Cambodian Recipes From Mother to Daughter » និង”Au Pays de la Pomme Cythère, de Mère en Fille, Authentiques Recettes Khmères,”.

The French version of a Khmer cookbook “Au Pays de la Pomme Cythère, de Mère en Fille, Authentiques Recettes Khmères,” won Gourmand Awards for the world’s “Best Asian Cuisine Cookbook” in 2010. The English version of the book, “Ambarella” won Gourmand Awards for the “Best Asian Cuisine Cookbook” in the UK in 2013. The “Ambarella” is now nominated for the Gourmand Awards for World’s “Best Asian Cuisine Cookbook” in 2014, held in Beijing from May 19 through 21. At VOA TV studio in Washington, DC, VOA Khmer’s Im Sothearith talked to the book co-author Kanika Linden about the book and Khmer food.

Envie de découvrir ou de faire découvrir une authentique cuisine khmère ? Envie de contribuer à perpétuer un aspect essentiel de la culture khmère ? Envie de transmettre le savoir culinaire aux générations futures ?

Au Pays de la Pomme Cythère est un livre de référence sur la cuisine khmère co-écrit par une mère, Sorey LONG et sa fille, Kanika LINDEN. Plus qu’un recueil de recettes, ce livre raconte la vie de Sorey LONG à travers la nourriture.

LIVRE – Goûter au Pays de la Pomme Cythère !

Il n’y a pas de secret, les projets qui marchent le mieux sont ceux faits avec le cœur, produits d’une envie profonde, conduits par une nécessité impérieuse, naissant au fond de soi. Le succès n’est pas recherché mais vient quand même tant l’œuvre, personnelle et touchante, est belle. Au Pays de la Pomme Cythère est de ces projets. Sous l’apparence d’un livre de cuisine, il laisse découvrir quelques fameux trésors du Cambodge suivant un merveilleux voyage du goût, nous livrant, intime, les secrets des traditions khmères.

pomme-cythereC’est une recette que n’avaient pas prévue les auteures du livre de cuisine khmère Au Pays de la Pomme Cythère et pourtant, le résultat est là : le succès est bien au rendez-vous. Ovationné, leur ouvrage remporte le Gourmand Awards dans trois catégories au Cambodge, et dans une au niveau mondial. Meilleur premier livre, meilleure couverture, et enfin, meilleur livre de cuisine asiatique. C’est dans cette dernière catégorie qu’elles se découvrent finalistes au concours mondial, en Février 2010, et même, victorieuses. Mais ne vous fiez pas à cette vague heureuse comme s’il s’agissait du revers normalement attendu pour un livre à gros budget, défendu par une maison d’édition dont la réputation n’est plus à faire. Ici, nous sommes loin du projet commercial. Ce livre, presque accouché par les deux femmes tant leur besoin de partager devenait de plus en plus évident, est entièrement artisanal. Compte d’auteur, tirage limité début 2009, tout est à leur frais. Sorey et Kanika sont étonnantes de naturel. “Le livre a été rapidement épuisé et nous comptions en rester là. Nous n’avions pas prévu l’effet du prix Mondial” , nous explique Kanika. De fait, elles prévoient un second tirage limité mais continuent de s’occuper seules de la promotion et de la distribution de leur livre. Parallèlement, Kanika a commencé la construction d’un site. Nous verrons bien de quelles merveilles il sera fait, lui aussi.

La naissance d’un projet
Sorey Long et Kanika Linden sont mère et fille. La première a fait de la cuisine sa vie, la seconde n’avait jamais tenté de cuisiner les traditions de son pays. “J’étais trop occupée à m’intégrer en France, à faire mes études”, nous avoue Kanika. Le besoin de rattraper son retard – ou son passé – est venu lorsqu’elle est tombée enceinte. De là est né le besoin de transmettre. Mais qu’avait-elle à transmettre du Cambodge ? Elle se tourne alors vers sa mère et demande des cours de cuisine. Pendant 10 ans, elles vont recueillir des recettes, les apprendre, les détailler. Mais Kanika a du mal, les termes techniques de sa mère – plongée dans la cuisine depuis sa jeunesse – ne lui disent rien, et elle ne sait pas comment reconnaître certains ingrédients, ni où les trouver. A Paris, ou Londres, villes de résidence des deux femmes à l’époque, les marchés ne regorgent pas de produits exotiques. De loin en loin, nait l’idée de faire un livre.

pastedgraphicUn livre intime et authentique
Entre crises de larmes, et entretiens intimes, les deux femmes essaient de se comprendre, de partager leurs savoirs, leurs idées. Elles prennent des photos, s’entendent sur un vocabulaire plus simple. Au détour des conversations, Kanika découvre une autre histoire. Celle de sa mère à travers la cuisine, comme une force transmise par les traditions culinaires. Le passé de sa mère devient l’angle du livre, et l’œuvre intime prend une autre tournure. “D’une histoire personnelle, c’est devenu une histoire d’identité cambodgienne”, explique Kanika. Au fil des pages, la découverte n’est plus uniquement culinaire, elle est totale. Les couleurs du pays, les ingrédients du pays, les traditions du pays, l’esprit du pays. Tout y est. Ce livre est authentique, comme un carnet intime. Désiré, pensé, rédigé, préparé par des personnes ayant des liens forts avec le Cambodge, le pays se découvre devant nous en toute honnêteté. Sorey et Kanika nous livrent le royaume tel que la première l’a connu dans sa jeunesse, et tel que la seconde l’a découvert dans sa vie d’adulte. Des recettes ancestrales sont révélées de page en page, trésor d’un pays qui ne se souvient plus vraiment de ce qu’il a été.

Le Cambodge, pays moteur
Ces deux dernières années, les choses se sont accélérées. Kanika est venue au Cambodge pour le faire découvrir à ses enfants. Elle se sent tout de suite emportée par les mouvements du pays. “On peut le faire et on va le faire” s’exprime-t-elle alors, pensant à ce livre de recettes qu’elle a commencé il y a 10 ans. Sa mère et elle s’activent dans la rédaction du projet. Elles reprennent tout en photo, font toutes les recettes, vont choisir les produits du marché, partent en province et partagent les repas des villageois. Les recettes se multiplient, le travail est minutieux. Parmi tous les plats préparés, elles en choisiront 144 ; les accompagnent de photos, de détails, d’un glossaire, de toutes les indications pour choisir, trouver, voire substituer les produits. A cela s’ajoute les 20 pages d’introduction sur la vie de Sorey, fil conducteur du livre et qui fait que ce petit délice se déguste avec plaisir.

awards-all-with-flag
Sorey et Kanika (à gauche) entourées de parents et amis lors de la remise du Gourmand Awards en Février 2010

Une double récompense.
La consécration au niveau mondial, vient comme la cerise sur le gâteau. Sorey et Kanika sont heureuses de voir la cuisine du Cambodge remporter un tel succès. “C’est super, nous dit Sorey, pour le pays et pour son peuple. Il ne faut pas oublier que nous sommes les bâtisseurs d’Angkor, mais que le peuple est meurtri. Nous avons une richesse culinaire qui aujourd’hui échappe à beaucoup de Cambodgiens.” “Ce livre va laisser une trace, et va promouvoir le Cambodge”, ajoute sa fille. La chaleur des prix remportés viendra aussi toucher tous ces gens qui les ont aidées à mener jusqu’au bout leur idée. Famille, amis, rencontres au hasard… Beaucoup ont participé à l’œuvre, petites mains ou source d’inspiration, et tous peuvent goûter aujourd’hui à la douce reconnaissance d’un appui, invisible à nos yeux, mais heureux, indispensable et généreux dans la vie de nos deux auteures.

A connaître l’aspect personnel de ce livre, l’envie nous prend de tout cuisiner, comme si Sorey et Kanika étaient de nos familles, de nos amies. Elles transmettent un tel enthousiasme que le livre vibre entre nos mains et nous guide vers le Cambodge.