លោកប្រធាន​សម​រង្ស៊ី​និយាយ​ពីលទ្ធផល​ ជំនួប​ក្រុម​បច្ចេក​ទេស​គណបក្ស​ទាំងពីរ ​កាលពី​ព្រឹកថ្ងៃទី១២ មិថុនា ២០១៤ ។

លោកប្រធាន​សម​រង្ស៊ី​និយាយ​ពីលទ្ធផល​ ជំនួប​ក្រុម​បច្ចេក​ទេស​គណបក្ស​ទាំងពីរ ​កាលពី​ព្រឹកថ្ងៃទី១២ មិថុនា ២០១៤ ។