លោកហុងសុខហួរស្នើអភិបាលខេត្ត ឧត្តរមានជ័យធ្វើអន្តរាគមន៍ ឲ្យសមត្ថកិច្ច​​​​ស្រុកអន្លង់វែងប្រគល់ សងសម្ភារដែលរឹបអូស

Mr. Hong Sok Hour
Mr. Hong Sok Hour

លោក ហុង សុខហួរ ស្នើអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យសមត្ថកិច្ច​​​​ស្រុកអន្លង់វែង ប្រគល់ សងសម្ភារដែលរឹបអូស។

SRP Senator and Treasurer General Hong Sok Hour requests Oddar Meanchey provincial governor for an intervention to return illegal confiscation of equipments et al from CNRP MPs-elect.

 

 

 

 

 

 

hongsokhuor