លិខិតថ្លែងអំណរគុណពីក្រុមការងាររបស់ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ។ Lettre de remerciement de groupe de travail de Banteay Meanchey. Thank’s letter from working group of Bantey Meanchey

លិខិតថ្លែងអំណរគុណពីក្រុមការងាររបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ Lettre de remerciement de groupe de travail de Banteay Meanchey. Thank’s letter from working group of Bantey Meanchey.

 

thank-letter