ប្រយ័ត្នចាញ់បោក ហ៊ុនសែន

សូមបងប្អូនកូនខ្មែរ នឹងយុវជន នឹងយុវតី ជាពលករ ចប់ចំណាកស្រុក បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសៀម បានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ សូមស្តាប់ហើយ ជួយគិតនឹងពិចារណាសារឡើងវិញ ប្រយ័ត្នចាញ់បោកហ៊ុនសែន ដែលមានបំណងឲ្យកូនខ្មែរចេញ ហើយសម្រេចបំណងមហិច្ឆិតារបស់វា យកយួនចូលស្រុក ថ្ងៃក្រោយ គឺជា ហាណូយ ទី២ទៀតហើយ ស្រុកខ្មែរនោះ។

សូមបងប្អូន ស៊ូទ្រាំលំបាកបន្តិចទៀតទៅណា រួមដៃគ្នា នៅក្នុងស្រុក ធ្វើមហាបាតុកម្ម រំលំអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានហើយ បងប្អូននឹងមានការងារធ្វើ នឹងមានអនាគត សម្បូរសប្បាយ រុងរឿងហើយ កុំភ្លេចណា កុំចេញទៅក្រៅឲ្យសោះ។