គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងកើនឡើងនៅប្រទេស កម្ពុជា។ Des accidents de la route est en augmentation.Road accidents is increasing

របាយការណ៍ឆមាសចំពោះឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍កំពុងកើនឡើងនេះបើយោងតាម​របាយការណ៍ ចុងក្រោយបំផុតដោយ ក្រសួងធ្នាប់នៃ ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ប៉ុន្មានថ្ងៃ ចុងខែមិថុនា មាន1170 ស្លាប់។ ការស្លាប់នេះបានការកើនឡើង 11% នៃ ករណី សរុប 2.600 គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដែល ត្រូវបានរាយការណ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំនេះ ។ លើសពីនេះទៀតគ្រោះថ្នាក់នេះមាន រងរបួស 4.330 នាក់។

 

 

Le bilan semestriel des accidents de la route est en augmentation selon le dernier rapport par le ministère de l’ordre public de la ministère de l’Intérieur. A quelques jours de la fin juin on dénombrait 1170 décès soit une hausse de 11%

Au total, 2600 cas d’accidents de la route ont été signalés depuis le début de l’année, en hausse de 15 %. Outre les décès, les accidents ont blessé 4330 personnes.

Le rapport note que 2700 motos et 1336 voitures ont été accidentées.

“Les principales causes des accidents sont la conduite trop rapide (45 %),  l’alcool (14 %), et les dépassements dangereux (10 %)” dit le rapport, ajoutant que les autres accidents ont été causés par la négligence et le nom respect du code de la route.

Avec une population de 14,8 millions d’habitants,  le Cambodge compte environ 410 000 véhicules immatriculés, camions et autobus, et plus de 2 millions de motocyclettes immatriculées.

Le ministère estime que les accidents de la route coûtent au pays environ 300 millions de $ annuel.

Chaque jour sur facebook , je vois des vidéos toutes aussi horribles les unes que les autres . J’ai choisi d’en diffuser une la plus soft possible ! Un exemple de négligence , beaucoup de conducteurs motos démarrent ou débouchent sans un regard préalable.

 

The biannual report of road accidents is increasing according to the latest report by the Ministry of Public Order of the Ministry of Interior. A few days before the end of June 1170 death there were an increase of 11%

In total, 2,600 cases of road accidents have been reported since the beginning of the year, up 15%. In addition to the deaths, accidents injured 4,330 people.

The report notes that in 2700 and 1336 motorcycles cars were rough.

The main causes of accidents are driving too fast (45%), alcohol (14%), and dangerous overtaking (10%),” the report said, adding that the other accidents were caused by the negligence and compliance with the code name of the road.

With a population of 14.8 million, Cambodia has about 410,000 registered vehicles, trucks and buses, and more than 2 million registered motorcycles.

The Department estimates that road accidents cost the country about $ 300 million annually.

Every day on facebook, I see videos all as horrible as each other. I chose to broadcast a softer possible! An example of negligence, many motorcycle drivers start or open without previous look.