ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្តុំគ្នា ដាក់ញត្តិនៅធនាគាអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)។ Popular protest against ADB.

ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន និងតំបន់ខ្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលរងគ្រោះដោយសារការកសាង ផ្លូវរថភ្លើង របស់ធនាគាអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានប្រមូលផ្តុំគ្នា ដាក់ញត្តិនៅធនាគាអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ដើម្បីឲ្យធនាគារនេះ ផ្តល់សំណងឲ្យបានសមរម្យ និងបញ្ឈប់ការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋ។ Victims of land grabbing and forceful eviction associated with the construction of a railways line to be financed by the Asian Development Bank, ask the ADB office in Phnom Penh to ensure their survival.