ប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ បុរីកីឡា ថ្មគោល ដាក់ញត្តិ នៅស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុប។ Representatives from several communities of land grabbing victims are Calling on the European Union.

២៧ មិថុនា ២០១៤ / 27 June 2014, 08:30 – Calling on the European Union…
ប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ បុរីកីឡា ថ្មគោល បានប្រមូលផ្តុំគ្នា ដាក់ញត្តិ នៅស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុប ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីស្នើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុប ដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាល ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់។

Representatives from several communities of land grabbing victims confront the police when delivering a petition to the Delegation of the European Union in Phnom Penh asking for increased international pressure on the kleptocratic Hun Sen government.