យើងដាច់ខាតមិនចូលរដ្ឋសភាទេ។ Nous n’irons pas à l’Assemblée Nationale. We will not join the National Assembly.

២៧ មិថុនា ២០១៤ / 27 June 2014 – A daily coup d’état…

យើងដាច់ខាតមិនចូលរដ្ឋសភាទេ ដរាបណាមិនមានការធានាថា គ.ជ.ប. ឯករាជ្យពិតប្រាកដមួយ នឹងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ របបឯកបក្សសព្វថ្ងៃ ជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ ដែលតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធនយោបាយពហុបក្ស ហើយរបបឯកបក្សនេះ ជារបបរបៀបកុម្មុយនីស្ដ ដែលនៅត្រដរដោយសារតែ ធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រចាំថ្ងៃ ប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ និងប្លន់អំណាចពីរាស្ត្រ។


We will not join the National Assembly as long as there is no guarantee that an independent electoral commission will be enshrined in the Constitution. The current one-party regime is clearly unconstitutional because the Constitution requires a multi-party system. The CPP-led communist-style regime, which is reminiscent of the Cold War period, actually derives from a daily coup d’état.

”Nous n’irons pas à l’Assemblée Nationale tant que nous n’aurons pas la garantie qu’une commission électorale indépendante sera inscrite dans la Constitution avec précision de sa composition. Le régime actuel est clairement inconstitutionnel car la Constitution stipule un système de démocratie libérale pluraliste. Le régime actuel à parti unique sous la férule du CPP est de type communiste comme pendant la Guerre Froide et il ne se maintient que par un coup d’état permanent.