អំណោយដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ី បានទទួល ក្នុងអំឡុងធ្វើ ទស្សនកិច្ចនៅ ក្នុងទីក្រុង ខេត្តនៃប្រទេសបារាំង – Les dons que le président Sam Rainsy a obtenus au cours du voyage en France -The donations that the President Sam Rainsy got during the trip in France cities.

ពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយ បងប្អូន ជនរួមជាតិ ខ្មែរ នៅ ទីក្រុង លីយ៉ុង ទីក្រុង ម៉ារសីយ៍ ទីក្រុង ទូលូស ទីក្រុង បរដូប្រទេសបារាំង ថ្ងៃសៅរ៏ ២៨-២៩ មិថុនា ២០១៤។

Meeting with the Cambodian community in Lyon, Marseille, Toulouse and Bordeaux, France​ on 28-29th June 2014.

Rencontre avec la communauté cambodgienne à Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux le 28-29 Juin 2014.

អំណោយដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ី បានទទួលក្នុងអំឡុងធ្វើ ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង ខេត្តនៃប្រទេសបារាំង – Les dons que le président Sam Rainsy a obtenus au cours du voyage en France -The donations that the President Sam Rainsy got during the trip in France cities :

1 – Lyon got 2300€
2 – Marseille got 1070€
3 – Toulouse got 3200€ and 50$
4 – Bordeaux got 2000€
5 – Strasbourg got 870€