គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេស បារាំងសូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិ នៅប្រទេសបារាំង។ Le PSN-France tient à informer nos compatriotes en France. The CNRP-France would like to inform our compatriots in France.

Sok-Sophath
Le Président du PSN-France, Monsieur Sok Sophath

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងសូមជម្រាប ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅប្រទេសបារាំង ឲ្យបានជ្រាបថា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៤គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេស បារាំងបានផ្ញើថវិកាចំនួន១២.៨១១,០៤$​​​​​​​ ( ១០​០០០€) ទៅគណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅភ្នំពេញ​​។ ​​ខាងក្រោមនេះលិខិតជូនដំណឹងអំពីមូលនិធិដែលទទួលបាន ពីបងប្អូនជនរួមជាតិ​​​​​​​​​ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង។ Le PSN-France tient à vous informer que le Président Sok Sophath a envoyé 10 000€(12 811,04$) le Lundi 30 Juin 2014 au parti Sangkruos cheat Phnom-Penh . Ci-dessous l’avis de réception de ces fonds .

 

 

Download (PDF, 233KB)