បញ្ហានៅព្រំដែនខាងកើត – Troubles dans la frontière de l’Est – Trouble in the East border / Vietnamese encroachments

បញ្ហានៅព្រំដែនខាងកើត – Troubles dans la frontière de l’Est – Trouble in the East border / Vietnamese encroachments.

ព្រំដែនខ្មែរ យួន ថ្ងៃទី២៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៤រាយការណ៍ដោយលោក សែម វុទ្ធី សូមកូនខ្មែរទាំងអស់ទស្សនា វីដេអូមួយនេះ។