សាក្សីរស់បង្ហាញពីកំណើតគណបក្ស ប្រជាជន។ Un témoin vivant parle de la naissance du parti PPC.

អតីតប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោក ប៉ែន សុវណ្ណ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជា សាខាបក្សកុម្មុយនីស្ដឥណ្ឌូចិន ដឹកនាំដោយយួន ហូ ជីមិញ។