កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ហុង សុខហួរ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្ស សម រង្ស៊ី អំពីការបាត់បង់ទឹកដីដែនទឹក (កោះ និងសមុទ្រ) ។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ហុង សុខហួរ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្ស សម រង្ស៊ី អំពីការបាត់បង់ទឹកដីដែនទឹក (កោះ និងសមុទ្រ) ។