បដិវត្តន៍មួយដែលជៀសមិនរួច។ Une révolution inévitable. An inevitable revolution.

បដិវត្តន៍មួយដែលជៀសមិនរួច។ Une révolution inévitable. An inevitable revolution.

បដិវត្តន៍មួយដែលជៀសមិនរួច។ Une révolution inévitable. An inevitable revolution
បដិវត្តន៍មួយដែលជៀសមិនរួច។ Une révolution inévitable. An inevitable revolution

ដោយសារតែ មានកម្លាំងប្រជារាស្រ្តគាំទ្រគណបក្សសង្រ្គោះជាតិច្រើនបែបនេះ ទាល់តែឲ្យ គ.ជ.ប. លួចសន្លឹកឆ្នោតទៀត ទើបគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអាចកាន់អំណាច តទៀតបាន។ ដូច្នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវការ ជ្រើសរើស គ.ជ.ប. តាមចិត្ត តាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមតែ ៥០ % + 1 បានហើយ។ លួចបានម្តងហើយ លួចទៀត ឈ្នះរហូត !

Because the CNRP enjoys an increasing popular support, the CPP needs the NEC to continue to manipulate elections in order to cling on to power. To continue to control the NEC, the CPP must absolutely keep the 50% + 1 formula for the selection of NEC members since a slightly higher majority at the National Assembly would also require the support of the CNRP. Once with its ill-gotten automatic 50% + 1 majority, the CPP continues to take all … until an inevitable revolution.