កម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌចំការមន បានដេញវាយបំបែក ក្រុមយុវជនខ្មែរស្នេហាជាតិ និងបេក្ខជនតំណាងរាស្រ្តជាប់ឆ្នោត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅក្បែរស្ថានទូតយួន។ Violent crackdown on demonstrators in front of the Vietnamese Embassy

កម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌចំការមន បានដេញវាយបំបែក ក្រុមយុវជនខ្មែរស្នេហាជាតិ និងបេក្ខជនតំណាងរាស្រ្តជាប់ឆ្នោត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅក្បែរស្ថានទូតយួន។
Violent crackdown on demonstrators by police forces and CPP thugs in front of the Vietnamese Embassy in Phnom Penh. Cambodian Buddhist monks, youth and other citizens want the Hanoi government to apologize to the Khmer people following an allegation made recently by a Vietnamese Embassy official that Kampuchea Krom (or Southern Cambodia annexed by Vietnam last century) had always belonged to Vietnam.

 

ក្រុមយុវជនខ្មែរស្នេហាជាតិ ព្រះសង្ឃនិងប្រជារាស្រ្តខ្មែរ សម្រុកចូលមុខស្ថានទូតយួន។ Cambodian Buddhist monks, youth and other citizens want the Hanoi government to apologize to the Khmer people following an allegation made recently by a Vietnamese Embassy official that Kampuchea Krom (or Southern Cambodia annexed by Vietnam last century) had always belonged to Vietnam.