កម្លាំងសន្តិសុខ និងប៉ូលិស បានរុញបំបែកប្រជា សហគមន៍តំបន់បឹងកក់ និងបុរីកីឡា ចេញពីមុខតុលាការក្រុង។ Government security forces disperse land rights activists.

កម្លាំងសន្តិសុខ និងប៉ូលិស បានរុញបំបែកប្រជា សហគមន៍តំបន់បឹងកក់ និងបុរីកីឡា ចេញពីមុខតុលាការក្រុង។ Government security forces disperse land rights activists
កម្លាំងសន្តិសុខ និងប៉ូលិស បានរុញបំបែកប្រជា សហគមន៍តំបន់បឹងកក់ និងបុរីកីឡា ចេញពីមុខតុលាការក្រុង។ Government security forces disperse land rights activists

កម្លាំងសន្តិសុខ និងប៉ូលិស បានរុញបំបែកប្រជាសហគមន៍តំបន់បឹងកក់ និងបុរីកីឡា ចេញពីមុខតុលាការក្រុង បណ្តាលឱ្យស្រ្តីបឹងកក់ម្នាក់សន្លប់ ខណៈពេលដែលពួកគាត់មកដាក់ពាក្យប្តឹង និងស្រែកទាមទាររកយុត្តិធម៌។

Government security forces disperse land rights activists and victims of land grabbing who are demanding justice in front of the Phnom Penh Tribunal.