ចម្រៀងមួយបទ ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា ចងចាំ ព្រះអង្គ ជារៀងរហូត

ចម្រៀងមួយបទ ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា ចងចាំ ព្រះអង្គ ជារៀងរហូត