មហាសន្និបាតគណ បក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងប្រព្រឹត្ដឡើងនៅ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។​ Le Congrès national du CNRP aura lieu le 27 Juillet 2014. The National party CNRP congress will be held on July 27, 2014.

មហាសន្និបាតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងប្រព្រឹត្ដឡើងនៅ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។

តើសមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវការឲ្យ គណបក្សជ្រើសរើសផ្លូវណា សម្រាប់ដំណោះស្រាយភាពជាប់គាំងនយោបាយ?

 

rassemblement-CNRP