សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។ CNRP statement condemning…

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។
CNRP statement condemning the recent violence initiated by the CPP authorities and asking for the release of the 5 detained opposition MPs-elect and for the respect of the 1991 Paris Agreements on Cambodia.

 

CNRP-statement-16-7-2014