សេចក្តីព្រាង​ ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី​ វិសោធនកម្មមាត្រា​៧៦ (មួយ)​ និង​ការបង្កើត​ជំពូក​ថ្មីស្តីពី​គណៈកម្មាធិការជាតិ​សម្រាប់ការ​បោះ​ឆ្នោត

Download (PDF, 102KB)