ប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ ធ្វើសន្និសីទកាសែត។ Press conference on the spot by victims of land grabbing from the Boeung Kak community.

ប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ ធ្វើសន្និសីទកាសែតស្តីពី ដំណើរការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងភាពមិនប្រក្រតី ពីអំពើពុករលួយ ក្នុងដីទំហំ 12,44 ហិកតា ក្នុងតំបន់បឹងកក់។

Press conference on the spot by victims of land grabbing from the Boeung Kak community.