ខ្មែរត្រូវរួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារប្រទេស ជាតិយើង ឲ្យនៅគង់វង្ស។ All Cambodians must unite in order to ensure the survival of their motherland. Tous les Cambodgiens doivent s’unir pour assurer la survie de notre mère-patrie.

ខ្មែរត្រូវរួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើង ឲ្យនៅគង់វង្ស។ All Cambodians must unite in order to ensure the survival of their motherland. Tous les Cambodgiens doivent s’unir pour assurer la survie de notre mère-patrie.
ខ្មែរត្រូវរួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើង ឲ្យនៅគង់វង្ស។ All Cambodians must unite in order to ensure the survival of their motherland. Tous les Cambodgiens doivent s’unir pour assurer la survie de notre mère-patrie.

– យើងបានឃើញហើយ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ ៥០០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រទេសយើងបានបាត់បង់ទឹកដីយ៉ាងច្រើន ទាំងខាងកើត ទាំងខាងលិច ស្ទើរវិនាសសាបសូន្យតែម្តងនៅសតវត្សទី ១៩ ដោយសារតែអ្នកដឹកនាំប្រទេស បែកបាក់គ្នា ឈ្លោះគ្នាឥតឈប់ឈរ ប្រកាប់ប្រចាក់គ្នា ក្នុងការដណ្តើមអំណាចពីក្រុមមួយ ទៅក្រុមមួយទៀត។
បច្ចុប្បន្ននេះ គិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ គឺជាឱកាសចុងក្រោយ សម្រាប់ឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយ កុំឲ្យបរទេសបានលេស ឬបានឱកាស លេបត្របាក់ទឹកដីយើងតទៅទៀត ហើយនៅទីបញ្ចប់ គេនឹងសម្លាប់ជាតិយើងតែម្តង។ ដូច្នេះ ខ្មែរត្រូវរួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងឲ្យនៅគង់វង្ស។

– Cambodia’s history over the last 500 years shows that our country lost large portions of its territory to its neighbors on both its eastern and western sides, and that it nearly disappeared from the world’s map in the 19th century because our leaders were disunited, endlessly quarreled among themselves and continuously fought against each other in order to seize power from one group to another in a destructive process of which neighboring countries always took advantage.
This year 2014 and the next few years represent the last chance for Cambodians to unite in order to prevent any foreign country from taking any pretext and seizing any opportunity to further annex our land and eventually to suppress our country. Therefore, all Cambodians must unite in order to ensure the survival of their motherland.

– L’histoire du Cambodge au cours des cinq cents dernières années montre que notre pays a perdu de nombreuses provinces et des pans entiers de son territoire aussi bien à l’est qu’à l’ouest, et qu’il a même failli disparaître de la carte du monde au 19ème siècle, parce que nos dirigeants étaient désunis, se disputaient sans cesse et se battaient sans arrêt entre eux pour se disputer le pouvoir qui allait alternativement d’un groupe à l’autre, dans un processus destructeur dont l’étranger a toujours su profiter.
Cette année 2014 et les années qui vont suivre immédiatement représentent la dernière chance pour les Cambodgiens de s’unir s’ils ne veulent pas fournir à nos voisins de nouveaux prétextes et occasions pour continuer à s’emparer de nos terres et, finalement, pour anéantir notre pays. Par conséquent, tous les Cambodgiens doivent s’unir pour assurer la survie de notre mère-patrie.