លោកហេងធារ៉ាជាសកម្មជននិងជាតារាចម្រៀង CNRP នឹងមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី 16/08/2014 ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង លោក Seng Horl 06.34.33.22.50 / 09.51.43.86.08 ។ សូមអរគុណ។ Lauk Heng Theara, militant et chanteur de CNRP serait à Paris le 16/08/2014។ Pour plus d’information, veuillez contacter Lauk Seng Horl au 06.34.33.22.50 / 09.51.43.86.08. Merci. Lauk Heng Theara activist and singer CNRP will be in Paris on 16/08/2014. For more information, please contact Lauk Seng Horld at 06.34.33.22.50 / 09.51.43.86.08. Thank you.

Bonjour à tous,

លោកហេងធារ៉ាជាសកម្មជននិងជាតារាចម្រៀង CNRP នឹងមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី 16/08/2014 ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង លោក Seng Horl 06.34.33.22.50 / 09.51.43.86.08 ។ សូមអរគុណ។

Lauk Heng Theara, militant et chanteur de CNRP serait à Paris le 16/08/2014។ Pour plus d’information, veuillez contacter Lauk Seng Horl au 06.34.33.22.50 / 09.51.43.86.08. Merci.

Lauk Heng Theara activist and singer CNRP will be in Paris on 16/08/2014. For more information, please contact Lauk Seng Horld  at 06.34.33.22.50 / 09.51.43.86.08. Thank you.

 

ស្ដាប់បទ ធម៍អហិង្សា ច្រៀងដោយ Heng Theara