ក្រសួងព័ត៌មាន យល់ព្រមជាផ្លូវការ ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណ រលកធាតុអាកាស ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុដល់ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ដែលជាកម្មសិទ្ធិ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

ក្រសួងព័ត៌មានយល់ព្រមជាផ្លូវការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរលកធាតុអាកាសទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

ក្រសួងព័ត៌មានយល់ព្រមជាផ្លូវផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរលកធាតុអាកាសទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។
ក្រសួងព័ត៌មានយល់ព្រមជាផ្លូវផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរលកធាតុអាកាសទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។