ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មី។ Formation of the new NEC. Formation du nouveau NEC.

Hang Puthea

លោក ហង្ស ពុទ្ធា នាយក អង្គការ ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត ហៅថា និកហ្វិច (NICFEC) ត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយគណបក្សធំជាងគេទាំងពីរ ឲ្យធ្វើជា បេក្ខភាព ទី ៩ នៃ គណៈកម្មាធិការ ជាតិ រៀបចំ ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប.) ជំនួស លោកស្រី ពុង ឈីវកិក ប្រធាន អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស ហៅថា លីកាដូ (LICADHO) ដែលបានបដិសេធ បេក្ខភាពនេះ នៅទីបញ្ចប់ ថ្ងៃនេះ។
Hang Puthea, director of election watchdog NICFEC, has been chosen by the country’s two largest parties to be the 9th candidate to the National Election Committee, replacing human rights organisation LICADHO president Pung Chhiv Kek who finally declined the job today.