សេចក្តីអញ្ជើញ : SAMEDI 14 JANVIER 2017 : GRANDE REUNION D’INFORMATIONS

PSN-France meeting 14/01/2017
PSN-France meeting 14/01/2017

                                         សេចក្តីអញ្ជើញ
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំង(PSN-FRANCE) សូមអញ្ជើញបងប្អូនរួមជាតិចូលរួម​កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៏មានស្តី​ពី​ស្ថានការណ៍នយោបាយថ្មីៗ និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅប្រទេសបារាំង ក្រោមអធិបតីភាពលោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងលោក កឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (skype)​ នាថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅអាសយដ្ឋាន ៖ Hôtel Explorers, 50 avenue de la Fosse des Pressoirs, 77700 Magny le Hongre ចាប់ពីម៉ោង ០២:០០ រសៀល ដល់ម៉ោង ០៦:០០ ល្ងាច។
(*) With Sam Rainsy and Kem Sokha (by teleconference). Saturday 14/01/2017, from 02:00 pm to 6:00 pm. See address above.
Renseignements:
Buth Thierry…….06 58 34 17 35

Khauv Michel…..06 18 17 67 52
Sok Sophath……..06 35 18 55 42

Chim Ratha………06 14 79 21 35
Lim Sreng………..06 42 86 32 44

Seng Soraun…….06 35 32 17 88
Hang Vannak……06 34 76 69 05

Prum Bol…………06 01 75 90 20
Chan Khemarin..07 82 21 99 69

Him Olivier……..06 52 33 88 82

——————————–////—————————-

Chers membres, amis et sympathisants de KANAKPAK SANGKRUOS CHEAT,

Le PSN-France(CNRP-France) a l’immense plaisir de vous convier à une grande réunion d’informations le SAMEDI 14 JANVIER 2017 à 14h00(HOTEL EXPLORERS DISNEYLAND PARIS). Cette rencontre sera l’occasion d’aborder les dernières évolutions politiques de notre pays en présence de M. SAM Rainsy, président du CNRP), M. KEM Sokha (par téléconférence), vice-président du CNRP et d’autres députés et sénateurs (par téléconférence ).
Dans un souci d’organisation, nous vous serions reconnaissants de nous confirmer rapidement votre présence par mail, ou en contactant directementles une des personnes ci-dessous:

– M. SOK Sophath : 06 35 18 55 42

– Mme. Hang Chan Vannak : 06 34 76 69 05

– M. Chhim Ratha : 06 14 79 21 35

– M. PRUM Bol : 06 01 75 90 20

– M. Seng Soraun : 06 35 32 17 88

– M. CHHIM Ratha : 06 14 79 21 35

– M. Chan Khemarin : 01 41 99 70 35

– M. BUTH Thierry : 06 58 34 17 35

– M. Khauv Michel : 06 18 17 67 52

– M. LIM Sreng : 06 42 86 32 44

Espérant vous compter parmi nous le 14 Janvier 2017, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

La direction du PSN-France(CNRP-France)